Regulamin darowizn

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2024

Regulamin darowizn na rzecz serwisu internetowego deolink.pl/wspieraj (dalej: Regulamin)

 • Administrator – właściciel Portalu oraz administrator danych osobowych jest, Stowarzyszenie DeoLink, Wisła 43-460, ul. Malinka 65D/2;
 • Organizacja – podmiot obsługujący Portal https://deolink.org jest, Stowarzyszenie DeoLink, z siedzibą w Wiśle 43-460, przy ul. Malinka 65D/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000160777, REGON 070569228, NIP 5481580840;
 • Organem prowadzącym rejestr jest: Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 • Operator płatności internetowych – właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Organizacji jest, ING Bank Śląski S A;
 • Portal – portal internetowy deorecordings.pl zarządzany i wydawany przez Administratora, dostępny w domenie https://deorecordings.pl;
 • Usługi – świadczone przez Administratora lub Organizację na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu usługi, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.);
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.

Ogólne warunki świadczenia Usług.

 • Korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora jest nieodpłatne.

Wsparcie działalności Organizacji

 • Administrator udostępnia za pośrednictwem Portalu możliwość wspierania płatnościami pieniężnymi (mającymi charakter darowizn) działalności statutowej Organizacji.
 • Płatności pieniężne na rzecz Organizacji mogą być dokonywane:
  • Jednorazową wpłatą za pośrednictwem Operatora płatności internetowych
  • Cykliczną wpłatą za pośrednictwem Operatora płatności internetowych.

  Klient może wybrać następujące formy płatności: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 • Administrator informuje, że dane karty płatniczej Użytkownika będą przechowywane przez Operatora płatności internetowych. Operator płatności internetowych pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikatory karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Użytkownik dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Organizacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, dzięki czemu Organizacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.
 • Stowarzyszenie DeoLink będzie przetwarzać dane w postaci: nazwa karty kredytowej (Visa MasterCard…itp), cztery ostatnie cyfry numeru karty (pozostała część jest zanonimizowana ), datę wygaśnięcia karty, imię i nazwisko właściciela w celu informowania o zbliżającej się dacie upływu ważności karty kredytowej i konieczności odnowienia subskrypcji. Powyższe przetwarzanie stanowi prawnie uzasadniony interes Organizacji.
 • Płatności cykliczne są pobierane co miesiąc począwszy od dnia zapisu subskrypcji na dany projekt. W przypadku zapisu 30 bądź 31 dnia miesiąca w miesiącu lutym bądź każdym innym z racji, że daty te nie występują płatność zostanie pobrana pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania płatności (darowizn) cyklicznych na rzecz Organizacji. W tym celu Użytkownik powinien wejść na stronę https://payments.deolink.org/user-panel i postępować zgodnie z wytycznymi, aby uzyskać link do panelu użytkownika, w którym może bezpośrednio usunąć subskrypcję. Może również przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres deolink@deolink.org z prośbą o usunięcie subskrypcji. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko, adres e-mail (wskazany przy rejestracji w Portalu celem dokonywania płatności cyklicznych).

Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 13 lutego 2024 r. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom w Portalu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Kontakt

Jeżeli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytania dotyczące naszej platformy, bądź chcesz się z nami skontaktować napisz na adres deolink@deolink.org, bądź korespondencyjnie:

Stowarzyszenie DeoLink
Malinka 65D/2
43-460 Wisła, Polska