Informacja Administratora danych o transferze danych do krajów trzecich

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2024

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO) obowiązkiem Administratora danych jest – gdy ma to zastosowanie – podanie informacji o:

  1. zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  2. stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

W nawiązaniu do powyższego Stowarzyszenie DeoLink z siedzibą w Wiśle, ul. Malinka 65D/2 (43-460), dalej także jako „Administrator danych” lub „Administrator”, informuje, że w toku świadczonych usług i dostarczania treści istnieje prawdopodobieństwo transferu gromadzonych danych osobowych (także metadanych) użytkowników lub kontrahentów lub darczyńców do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym dane mogą być udostępniane, wraz ze wskazaniem celu przetwarzania oraz informacji dotyczących sposobu ich zabezpieczenia:

1. Podmiot: Salesforce.com, Inc. (USA)

Cel przetwarzania: Utrzymanie (techniczne) baz danych użytkowników treści i usług dostarczanych przez Administratora oraz jego kontrahentów.

Rodzaj zabezpieczeń, sposób uzyskania kopii zabezpieczeń lub miejsce ich udostępnienia:

2. Podmiot: Google LLC (USA)

Cel przetwarzania:

  1. Prowadzenie analiz ruchu (zachowania użytkowników) na stronach internetowych oraz skuteczności kampanii marketingowych (Google Analytics)
  2. Wykorzystanie mechanizmu logowania do usług za pomocą konta użytkownika utworzonego w serwisie

Rodzaj zabezpieczeń, sposób uzyskania kopii zabezpieczeń lub miejsce ich udostępnienia

3. Podmiot: Meta Platforms Inc. (poprzednio: Facebook) (USA)

Cel przetwarzania: Wykorzystanie mechanizmu logowania do usług za pomocą konta użytkownika utworzonego w serwisie Facebook.

Rodzaj zabezpieczeń, sposób uzyskania kopii zabezpieczeń lub miejsce ich udostępnienia:

4. Podmiot: Stripe, Inc. (USA)

Cel przetwarzania: Realizacja płatności on line.

Rodzaj zabezpieczeń, sposób uzyskania kopii zabezpieczeń lub miejsce ich udostępnienia: