Klauzula informacyjna

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2024

Konkurs z nagrodami – Facebook

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie DeoLink w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@deolink.org lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o podaną poniżej podstawę prawną:
  • realizacji Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie i w Ogłoszeniu o konkursie oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu i przyznania Nagród konkursowych, itp. (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, rozpatrywanie zapytań i reklamacji w Konkursie lub działania promocyjne (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4.  Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy, w zależności od celu w jakim dane są przetwarzane:
  • w przypadku przetwarzania w celu realizacji Konkursu oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, do czasu zakończenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród, z zastrzeżeniem poniższych okresów,
  • w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,
  • w przypadku działań Administratora wymaganych przez prawo, dane będą przetwarzane zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, np. rozliczenia podatkowe – 5 lat od końca okresu podatkowego,
  • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy Administrator ustali, że dane uległy dezaktualizacji,
  • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na uzasadnionym interesie Administratora przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż Państwo zgłoszą swój sprzeciw.
 5. Odbiorcą twoich danych osobowych będzie spółka Studio DR Sp. z o. o., będąca własnością i działająca na zlecenie Stowarzyszenia DeoLink oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu oraz podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 6. W związku ze stosowanymi przez Administratora narzędziami do zarządzania bazą danych Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium państwa trzeciego w rozumieniu RODO. Szczegółowe informacje o podmiotach z krajów trzecich, którym mogą być udostępniane dane oraz o mechanizmach zabezpieczenia danych w takich przypadkach znajdują się pod poniższym linkiem https://deolink.org/transfer-danych-do-krajow-trzecich/
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie;
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
 10. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
 11. Podanie danych osobowych w postaci: nicku w serwisie facebook.com, imienia, nazwiska, a w przypadku laureatów adresu, numeru telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie i/lub wydanie Nagrody. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od twojej zgody oraz nie jest niezbędne do rejestracji do Konkursu i wzięcia w nim udziału.
 12. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa twoich danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem.